Flora en fauna

- Eindejaars plantenjacht
- Vroegeling
- 2019 - Jaar van de wulp

Natuurnieuws
-
Natuurherstel

- Onderwaternatuur

Natuur Uit en Thuis
- UIT: Soestbergen

- THUIS: fuut


Natuur kort

-
Groene schoolpleinen
- Graafschade bevers
- Gouden Mispels

Website van de maand
- Fossiel.net

Natuur Plus
- Brandgans


Excursies
- Natuurwandeling door Leidschendam-Noord

Bomenweetjes

- Populieren langs snelweg A6
- Trees for All

Uit-tips
-
Tropisme
- De smaak te pakken

 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
       
   
   


Eindejaars plantenjacht
Zoek nog tot 3 januari naar bloeiende planten

Het kan nog net!
Meedoen aan de Eindejaars Plantenjacht van 25 december tot 3 januari 2019!

FLORON organiseert voor de vijfde maal de Eindejaars Plantenjacht in een ogenschijnlijk onmogelijk periode: midden in de winter. Tot 3 januari kunnen plantenliefhebbers nog overal in Nederland op zoek naar bloeiende planten. Het gaat dan bijvoorbeeld om soorten die bij het uitblijven van serieuze nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken of om soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden zijn.

En als het weer echt meezit dan beginnen voorjaarsbloeiers al te bloeien op zonnige en beschutte plekken, zoals we in eerdere jaren hebben gezien. De Eindejaars Plantenjacht is een mooie aanleiding om er samen gezellig op uit te trekken en de bloeiende planten te noteren die u tegenkomt in het bos, op de hei of in stad of dorp. Doet u ook mee?!

Op http://www.floron.nl/plantenjacht vindt u alle informatie om de gegevens door te geven en de mogelijkheid om foto’s te delen op de Facebookpagina van Floron. Foto rechtsboven: klein hoefblad.

Via deze link vindt u meer informatie over de actie de Eindejaars Plantenjacht.

Vroegeling - Erophila verna
Het sierlijke plantje Vroegeling is weliswaar klein en onopvallend, maar het bloeit zo vroeg in het jaar dat je het met zijn fijne witte bloemetjes bijna niet over het hoofd kunt zien.


Heel vroeg in het jaar als de winter nog niet voorbij is kun je op droge, door de zon opgewarmde grond al een klein eenjarig plantje aantreffen. Het is een soort uit de familie van de Kruisbloemigen en luistert naar de toepasselijke naam Vroegeling. De plantjes kiemen in de herfst en ontwikkelen een kleine rozet die overwintert. Aan het eind van de winter, soms zelfs al in januari, ontwikkelt het plantje een bladloze stengel met kleine witte bloemetjes.

Vroegeling kan in grote aantallen in open randen van grasvelden staan, op open droge zanderige grond in plantsoenen of op graanakkers en door winterzon opgewarmde open plekken in het grasland. In steden staat vroegeling ook vaak op oude muren.


Jaar van de Wulp

Er zijn weer volop wulpen in de polder. Hun roep, een mysterieus aanzwellend geluid, kan vooral in de ochtend- en avondstilte bijzonder ver dragen.

“Bij klagend geroep van de wulp over land, houdt het mooie weer geen stand” 

Zouden ze, zoals veel vogels, een ingebouwd zintuig hebben om het weer te voorspellen?

Je ziet een wulp niet gauw over het hoofd met z’n gemiddelde grootte van 55 cm en lange gebogen snavel. Met die lange snavel boort hij naar insecten en hun larven, slakken en regenwormen.

De bedreigde wulp is door de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek uitgeroepen tot vogelsoort van het jaar 2019. Ze willen met die hulp aan de wulp verdere teruggang in de populatie van deze kust- en weidevogel voorkomen. Het gaat niet goed met de karakteristieke wulp, waarvan circa 4300 vogelparen jaarlijks in ons land broeden, voornamelijk in open graslanden en akkers, heide, hoogveen en open duingebied.

De Vogelbescherming wil de overlevingskansen voor de soort verbeteren door in agrarisch gebied een deel van de weilanden om te vormen tot natte en kruidenrijke graslanden. In het jaar van de wulp voert Sovon Vogelonderzoek Nederland extra tellingen uit om meer zicht te krijgen op de verspreiding van de soort en de plekken waar zij in grote groepen overnachten. Bron: ANP
terug naar boven >>


   
       
   
   


Natuurherstel in Noord-Brabant

Het inrichten en herstellen van natuurgebieden neemt dit jaar overal in Noord-Brabant een grote vlucht. Provincie, waterschappen, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer gaan allerlei maatregelen uitvoeren om de natuurgebieden robuuster te maken en kwalitatief te verbeteren, zodat de biodiversiteit er kan toenemen.

Er zullen hydrologische en ecologische aanpassingen verricht worden in de Natura 2000-gebieden Kempenland-West, Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux.

Ook liggen er plannen klaar voor natuurherstel in onder meer Brabantse Wal, Ulvenhoutse Bos, Strabrechtse Heide, Loonse en Drunense Duinen, Kampina en Oisterwijkse Vennen, Vlijmens Ven, Regte Heide en Groote Heide. Het gaat om herstelmaatregelen in heideterreinen en graslanden, zoals extra maaien, gescheperde begrazing en plaggen.

Ook staan verbeteringen aan vennen op het programma, zoals baggeren en bomen verwijderen van de oevers. Als gevolg van landbouw, industrie en verkeer komt er te veel stikstof in de natuur.
Veel natuurherstelmaatregelen gebeuren dus in het kader van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) en moeten in 2021 klaar zijn.

Bron: Provincie Noord-Brabant


terug naar boven >>

 


Onderwaternatuur in de Waddenzee

De Waddenzee is een wildernis van Wereldklasse. Sinds 2009 is het gebied benoemd tot Werelderfgoed. Tienduizenden mensen genieten ieder jaar weer van de stilte, de ruimte en de overweldigende natuur. Vogels en zeehonden zijn daarbij de grootste blikvangers. Maar de natuur onder water is voor ons onzichtbaar.

Een rijke en gezonde Waddenzee is een onmisbare schakel in de levenscyclus van veel trekvogels en– vissen. Zand, slib, schelpen, keien, mosselbanken, zeegrasvelden, platte oesters: in een rijke Waddenzee bestaat de onderwaterbodem uit een veelzijdig landschapsmozaïek. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat het ooit zo diverse onderwaterlandschap monotoner is geworden, met grote gevolgen voor vissen en bodemdieren. Afbeelding: Nicolle R. Fuller van Sayo Studio in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee in samenwerking met de Waddenvereniging.

Het Waddenfonds kende eind november 2018 een grote subsidie toe aan het project ‘Waddenmozaïek' van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen en NIOZ. Doel van het project is het uitzoeken van hoe het gesteld is met de onderwaternatuur in de Waddenzee en het testen van mogelijke herstelmaatregelen. Onderzoekers gaan de onderwaternatuur in kaart brengen, testen met praktijkexperimenten de effectiviteit van beheersmaatregelen zoals het sluiten van gebieden voor bodemverstorende visserij, het herintroduceren van grote stenen op de wadbodem, het herstellen van zeegrasvelden en van oester- en mosselbanken. Deze opgedane kennis zal vervolgens door beheerders in de praktijk worden gebracht.
Waddenmozaïek is onderdeel van het overkoepelende project ‘Waddentools’. Onder deze paraplu slaan 4 projecten, gericht op maatregelen rondom onderwaterdiversiteit, vismigratie, trek- en broedvogels, de handen ineen om het beheer van de Waddenzee te verbeteren, en deze zo gezonder en rijker te maken.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen


   
       
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


Natuur uit: Soestbergen

Half november loop ik over smalle slingerende paden omringd door zeer oude hoge bomen. Ze zijn zo indrukwekkend dat ik steeds even stil moet staan! Ik kijk genietend en vol bewondering omhoog naar deze reuzen.

Er staan onder andere cipressen, taxussen, treurwilgen, beuken en treurbeuken. Hun bladeren lijken in brand te staan door de warme gloed van de laagstaande middagzon. Zó mooi! Ik zou hier uren kunnen dwalen. Er staan bankjes genoeg: ik kan gaan zitten, rustig om me heen kijken en wat mijmeren, maar ik loop door, want er is zoveel te zien...!

Waar ik ben...? Op de oudste algemene begraafplaats van Utrecht: Soestbergen. Van oorsprong is het een buitenplaats. De tuin werd in 1830 opgekocht door de gemeente Utrecht. Soestbergen was vanaf het begin ook bedoeld als wandelpark en staat bekend om zijn slingerpaden, de vele monumentale oude graven en de bijzondere cirkel van grafkelders: de ‘Ring van Zocher’. Evenals de beroemde Parijse begraafplaats Père Lachaise is Soestbergen (door J.D. Zocher jr.) aangelegd als Engelse landschapstuin.

Sinds 2001 is het een Rijksmonument. Ik ga zeker terug om te zien hoe verrassend deze bijzondere begraafplaats in andere seizoenen is!


NATUUR thuis: fuut

Half december - Brrrrr.... het is koud! ‘s Nachts vriest het zelfs in Midden-Delfland al zo’n drie graden. Dat is best weer even wennen. Niet alleen voor mensen maar ook voor dieren.

En dat gaat wel eens mis, want een oud-collega en vogelvriend maakt mij er op attent dat er in de Vliet langs de smalle Gaagweg een fuut zit te broeden! En ook nog eens op het hoekje van alle winden, waardoor haar veren regelmatig opwaaien. Het is levensgevaarlijk om langs die weg te lopen! Toch doe ik het. Als er even geen auto langsrijdt, loop ik voorzichtig over het minimale graskantje tussen weg en water en kan ik een foto van haar maken.

Ik verwacht dat ze dit niet zo lang vol gaat houden, maar elke dag, als ik langs het nest rijd, zie ik haar zitten. Wat een bikkel! De vorst maakt plaats voor hogere temperaturen met veel wind en regelmatig regen, maar ze houdt vol. Hoe lang ze al op het nest zit weet ik niet, maar met een broedduur van 25 - 29 dagen kan het nog wel een poosje duren.

Tot de kerstdagen kan ik haar in elk geval in de gaten houden, maar hoe het afloopt....? Ik ben bang dat, ook als de eieren uitkomen, de jonge futen het niet zullen overleven.

terug naar boven >>

   
       
   
   


Groene schoolpleinen

Stoeptegels eruit; gras, bomen, struiken, bloemen en groenten erin: de provincie, de 4 Brabantse waterschappen, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het interbestuurlijk programma Jong Leren Eten hebben de krachten gebundeld voor dit doel.

Scholen in Noord-Brabant maken massaal gebruik van de subsidieregeling (die wordt verlengd tot december 2022) voor het 'vergroenen' van schoolpleinen. Om die reden wordt het subsidieplafond verhoogd tot 3,5 miljoen euro, goed voor minimaal 250 groene schoolpleinen.

De belangstelling voor de subsidieregeling is vanaf het begin groot geweest. Veel gemeenten hebben in hun bestuursakkoorden extra financiële middelen opgenomen voor het vergroenen van schoolpleinen en pakken een actieve rol richting de scholen. De verwachting is dan ook dat het tempo van aanvragen hoog blijft.

Bron: Provincie Noord-Brabant

 


Graafschade bevers

In de oevers van kolken langs de IJsseldijk bij Wijhe en Zwolle heeft waterschap Drents Overijsselse Delta beverholen ontdekt.

Eén van de bevergangen bij Wijhe was 10,5 meter lang met een vertakking van 3 meter en eindigde in de teen van de dijk. De andere gangen lagen nog op veilige afstand. De holen en gangen zijn uitgegraven en inmiddels hersteld.

Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta

De bever is vanuit het zuiden bezig met een opmars landinwaarts. De terugkeer van het dier wijst op herstel van de biodiversiteit. Voor de waterveiligheid kan het echter een keerzijde hebben. Om die reden worden schades snel hersteld en zoekt het waterschap naar ‘bevervriendelijke’ oplossingen. Door bijvoorbeeld oevers te verflauwen en voedselbronnen of beschutting te verwijderen, worden die locaties minder aantrekkelijk en blijven de bevers hopelijk bij de dijk weg.

Bron: Waterschap Drents Overijsselse DeltaGouden Mispels

Half december reikte de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) vijf Gouden Mispels uit aan personen of organisaties die dit jaar een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het Nederlands cultuurlandschap.

De onderscheiding is in 2006 door de VNC in het leven geroepen. De mispel is als symbool gekozen omdat deze zich alleen spontaan vestigt in eeuwenoude heggen, houtwallen en andere landschapselementen. De mispel staat hiermee symbool voor een gezond cultuurlandschap.

Meer info: klik hier

Bron: Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

terug naar boven >>

   
       
   
   


https://www.fossiel.net

De website Fossiel.net bestaat sinds 2002 en is ontstaan uit de persoonlijke hobby website over fossielen van Herman Zevenberg (webmaster).
Destijds was er weinig op internet te vinden in het Nederlands.


De site is uitgegroeid tot het huidige portal en informatiesysteem op het gebied van Geologie en Paleontologie.


terug naar boven >>

   
       
   
   


Brandgans (Branta leucopsis)
Door: Tiny van der Meer

Veel ganzen zijn weer voor een aantal (winter)maanden neergestreken in Nederland. Ik zie ze ook in de weilanden van Midden-Delfland en het valt mij op dat verschillende soorten gemoedelijk door elkaar heen scharrelen. Ook de kleine sierlijke brandgans is weer van de partij.

Uiterlijk
Deze kleine gans (58 -70 cm) is een opvallende verschijning met zijn korte zwarte snavel in het witte kopje en de donkere vlek rond het oog. Hij heeft een zwarte hals en borst, een lichtgrijze onderkant en donkergrijze rug. De veren op de rug zijn blauwgrijs van kleur en hebben een zwart uiteinde met een smalle witte rand, hierdoor ontstaat een opvallend patroon van witte en zwarte banden. Mannetje en vrouwtje zien er identiek uit. Vaak is de gent wel iets groter dan het vrouwtje. Brandganzen sluiten een huwelijk voor het leven.

Geluid
Van een afstandje lijkt het geluid van brandganzen op het geblaf van een troep hondjes, een doordringend, keffend geluid, dat ver te horen is. Ze herhalen dat geluid verscheidene keren na elkaar. Ook 's nachts.

Voedsel
Brandganzen eten voornamelijk eiwitrijke jonge scheuten gras, maar ook twijgjes, knoppen en zaden en het blad, de stengels of wortels van biezen en andere kruidachtige planten; ’s winters soms ook zeekreeftjes en weekdieren.

Ze kunnen met hun korte snavel de vegetatie heel kort afgrazen. Ze houden vooral van door schapen beweide percelen, omdat die zorgen voor een zeer korte grasmat. Een brandgans verorbert elke dag maar liefst 60.000 hapjes gras. Omdat driekwart elke drie minuten zijn lichaam verlaat, is hij ongeveer zeven uur per dag bezig met grazen. Tegen het vallen van de avond begeven de brandganzen zich naar veilig gelegen rustplaatsen. De ‘slaap- en eetkamer’ mag niet meer dan 10 km uit elkaar liggen, anders kost het dagelijks heen en weer vliegen te veel energie.

Broeden
Brandganzen broeden in Nederland vanaf half april tot ver in juni. Het zijn grondbroeders, ze maken een zelfgebouwd nest van stro en takjes, bekleed met dons, mos en droog gras. Ze hebben één legsel per jaar dat bestaat uit 4-7 grijswitte eieren, die verkleuren naar crème tijdens het broeden. De broedduur is 24-26 dagen, alleen het vrouwtje broedt. Zowel het mannetje als het vrouwtje zorgen voor de kuikens, die een dik grijsachtig donspakje hebben met een kort zwart snaveltje en zwarte pootjes. Brandganzen worden gemiddeld 12 jaar oud.

De hier broedende brandganzen blijken ruim een maand eerder te beginnen met de eileg dan hun soortgenoten in de Arctische broedgebieden. Het zijn koloniebroeders. Soms liggen de nesten niet verder dan twee meter van elkaar, waardoor er een hogere weerbaarheid tegenover predatoren ontstaat. De nesten liggen, net als bij de grauwe gans, in besloten vegetatie (riet, struweel, moerasbos), maar worden daarnaast ook op nauwelijks begroeide eilanden aangetroffen. Het aantal broedparen in Nederland wordt geschat tussen de 16.000 en 22.000 (in 2013-2015, bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland).

Blauwe lijst
Een groot gedeelte van de wereldpopulatie overwintert in Nederland. Tijdens zeer strenge winters dalen ze af tot in België en Frankrijk. Over het algemeen volgen deze dieren de zogenaamde vorstlijn en trekken ze met dit vorstgebied mee. Overwinterende brandganzen zijn vooral afkomstig van Nova Zembla en Zweden. De eerste wintergasten komen hier aan in december en verlaten ons land gewoonlijk in maart.

De brandgans staat als wintergast (net als Kleine Zwaan, Toendrarietgans, Kleine Rietgans, Grauwe Gans, Dwerggans, Kolgans, Brandgans, Zwartbuikrotgans, Bergeend, Topper, Krakeend, Smient, Slobeend, Pijlstaart, Lepelaar, Meerkoet, Strandplevier, Zilverplevier, Bonte Strandloper, Rosse Grutto, Wulp, Lachstern en Grote Stern) op de Blauwe Lijst, omdat Nederland van zeer groot internationaal belang voor ze is.

Brandganzen die in Nederland overwinteren, broeden op de arctische toendra, ze trekken in de loop van april en mei naar het noorden en arriveren begin juni in de broedgebieden. Ze broeden op Groenland, Spitsbergen, Nova Zembla en in Noord-Rusland. De nesten worden daar gemaakt op steile rotskusten en kliffen, op veilige plaatsen, zoals richels, die meestal alleen vliegend bereikbaar zijn. Na het grootbrengen van de jongen trekken ze vanaf begin augustus al weer naar het zuiden. De brandgans vliegt met een snelheid van 85 kilometer per uur. De laatste jaren blijven grote groepen brandganzen in Nederland en zijn dus het hele jaar door op Nederlandse graslanden te vinden.

Volksgeloof
Ooit dacht men dat de Brandgans (ook wel Dondergans genoemd) geboren werd uit nat hout of vruchtdragende bomen, omdat niemand ooit een nest had gevonden van dit dier. Op een eiland bij Lancashire (Engeland) is het strand bezaaid met wrakhout en afgebroken takken, aan dit rottende hout hangen duizenden mosselachtige schelpen. In sommige daarvan zouden zachte veren ballen leven, die worden gevoed door zeewater en sap in het hout. Uit sommige open schelpen steken voetjes met vliezen en aan andere hangen gansjes aan hun snavel. Als ze op de grond vallen, rennen ze zo snel mogelijk naar het water. Als de pompoenachtige vruchten opengaan van de bomen die langs de waterkant groeien, valt er ook een aan zijn snavel hangend dondergansje uit. Valt het op het land, dan sterft het, valt het in zee, dan zwemt het ongedeerd weg.

terug naar boven >>

   
       
   
   


woensdag 16 januari - Natuurwandeling door leidschendam-noord

Op woensdag 16 januari gaat IVN Natuurgids Ria Hoogstraat weer op stap in de  natuur. We maken samen een lekkere winterwandeling door Leidschendam-Noord.  Het wordt een echte doorstapwandeling, geschikt voor goede lopers. 

We verzamelen om 14.00 uur bij het eindpunt van tramlijn 6 op de hoek van de Dillenburgsingel en De Haar.
Afhankelijk van de staat van de ondergrond lopen we langs de Kastelenring en Zijdesingel of door de groenstrook langs de spoorlijn Den Haag-Leiden. Terug gaan we door de groene wijken De Zijde en Duivenvoorde. 
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.
Bereikbaar met bus 46 en tram 6, halte De Haar/Dillenburgsingel.
Aanbevolen: stevige schoenen en warme/waterdichte kleding.

Info: www.ivndenhaag.nl of tel.: 061822 5941 of 070 327 9349.

terug naar boven
>
>

   
       
   
   


Populieren langs snelweg A6

Rijkswaterstaat vervangt bijna 7000 populieren langs de snelweg A6 bij Lelystad door jonge populieren en struiken, struweel genaamd. De te vervangen populieren zijn aan het einde van hun levensduur, waardoor ze steeds vatbaarder worden voor schimmels en parasieten. Het hout van de gekapte populieren wordt duurzaam hergebruikt. De opbrengst hiervan financiert de herplanting.

Voor de herplant zijn twee populierensoorten geselecteerd. In tegenstelling tot de huidige populieren zijn het bomen die niet pluizen. Het planten start in het voorjaar van 2019. De nieuwe bomen zijn al eerder op een andere locatie gekweekt, waardoor ze bij de herplanting al 3 tot 4 meter hoog zijn. Daardoor heeft het populierenlandschap vrijwel direct weer een aanzienlijk volume.


Bron: RijkswaterstaatTrees for All

De Plantkaravaan van Trees for All is eind november 2018 gestart in Flevoland. De stichting die zich al bijna 20 jaar inzet voor een groene en gezonde wereld vraagt zo aandacht voor het klimaatprobleem. In de komende maanden worden ruim 70.000 bomen geplant. In de Hollandse Hout verrijst nieuw bos en in het Waalse Bos en het Bieslandse Bos wordt bos hersteld met gemengde boomsoorten.

Foto rechts: Staatsbosbeheer

Trees for All is een Nederlandse stichting die compensatie voor CO2-emissie mogelijk maakt via duurzame bosprojecten. De projecten hebben een economische, ecologische en sociale meerwaarde voor de samenleving en dragen bij aan een gezonder klimaat. Trees for All heeft oplossingen voor zowel particulieren als bedrijven. De stichting geeft de garantie dat het bos waarin een boom wordt geplant minimaal 50 jaar wordt onderhouden.

Bron: Trees for All

terug naar boven >>

   
       
   
   


Het Flower Art Museum organiseert tentoonstellingen met gerenommeerde kunstenaars en uitdagende thema’s, waarin de verbeelding van bloemen en planten in de hedendaagse kunst centraal staat.

Tropisme - tot 30 juni 2019

De Amsterdamse kunstbeweging Tropisme maakt kunst die speelt met de perceptie. Vanuit een grote affiniteit met de plantenwereld bevinden de projecten zich op het snijvlak van natuur, wetenschap en techniek. Een voorbeeld is het baanbrekende project Fotosynthese, waarin de kunstenaars nieuw licht werpen op planten door ze met ongewone, vaak wetenschappelijke technieken te fotograferen. Tropisme heeft een vaste plek in het Flower Art Museum en presenteert daar regelmatig nieuw werk. Met werk van Frans Holthuysen, Alfred Marseille, Robin Noorda en Margot van de Stolpe.

Zaterdag 5 januari 2019
FOTOGRAFIEWORKSHOP ‘STILLEVEN SCHILDEREN MET LICHT’
Kunstenaars Robin Noorda en Margot van de Stolpe (van het Tropisme-collectief) leren je om de magie van het licht te gebruiken bij het fotograferen en bewerken van een stilleven. Lees meer

Het museum is geopend op vrijdag t/m zondag van 10.00-17.00 uur, maandag t/m donderdag alleen op afspraak voor groepen (min. 15 personen).

Kunstwerk links: Robin Noorda
Kunstwerk rechts: Leo Nellestein

Op het dak van het Flower Art Museum is een ruime beeldentuin met uitzicht op de watertoren en de Westeinderplassen. Het thema is momenteel ‘Birds Paradise’.
Er is werk te zien van o.a. Maarten Boon (met zijn ‘Ondines’), Marjolijn Janzen, Vicky Missaar-Brinkmann en Leo Nellestein.

Adres: Flower Art Museum, Kudelstaartseweg 1, 1431 GA Aalsmeer
Meer info: www.flowerartmuseum.nl


De smaak te pakken t/m 10 maart 2019

Voedsel is door de eeuwen heen een bron van inspiratie voor kunstenaars. Het Gorcums Museum organiseert rond dit smakelijke thema de expositie 'De smaak te pakken'.
Het is een aaneenschakeling van verrassende kunstwerken uit verleden en heden waarin voedsel wordt afgebeeld of voedsel juist wordt gebruikt als medium voor een kunstwerk. Een expositie die hongerig maakt!


Knipoog

Schilders van nu treden soms in het voetspoor van de meesters van de Gouden Eeuw, zoals de fijnschilder Henk Helmantel.
Van zijn hand is een monumentaal groentestilleven te zien, gemaakt in 1985. (links)

De werken met groenten van Jacques van Erven ogen meer als landschappen dan als stillevens. Ze liggen niet in een mand of op een tafel, maar op een onbestemde plek.
|

Ontwerpster Martine Poot is gefascineerd door zoetigheid. Haar werk bestaat voornamelijk uit... suikerspin! Ze maakt onder andere sieraden, meubels en installaties van het plakkerige goedje.

Ook Angelique van der Valk gebruikt voedsel letterlijk in haar kunst. Zij maakt kunstwerken van biologisch afbreekbare materialen, zoals groenteafval, waarvan zij heel subtiel de schoonheid laat zien. (rechts)

Activiteiten
Gedurende de expositie is er een wisselend programma met werk van verschillende kunstenaars. Tevens worden er een cursus Food Art, lezingen en workshops georganiseerd rondom allerlei aspecten van voedsel, voedselindustrie en eetgewoonten in verschillende culturen. Ook de kunstzinnige bereiding van voedsel en het onttrekken van kleurstof uit voedsel komen aan bod.

Lees meer

Kinderworkshop creatief  
Na een korte rondleiding door de expositie 'de smaak te pakken', gaan we aan de slag. Met verschillende materialen maken de kinderen een eigen kunstwerk. Ze maken een portret op de manier van Arcimboldo (links). Dit was een Italiaanse kunstenaar uit de 16e eeuw. Met echt fruit en groenten maken ze net als hij een mooi 'portret'.

Voor kinderen vanaf 5 jaar.

Data: woensdag donderdag 3 januari en woensdag 20 februari
Tijd: 13.30 - 15.30 uur 
Kosten:
€ 2,50

Aanmelden bij: info@gorcumsmuseum.nl


terug naar boven >>   
       
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren en/of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar:
 info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   

Volg ons ook op Facebook

O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.