Flora en fauna
- Maarts viooltje
- Graspieper

Natuurnieuws
- Afschotvrije natuurgebieden
- Elzensingels en houtwallen

Natuur Uit en Thuis
- UIT: zwerven over de Roekel

- THUIS: het kleine genieten

Natuur kort
- Natte Natuurparel
- Wilde bomen en struikenBoekennieuws
- Enkele boeken van Arie Pieters

Website van de maand
- https://landvanons.nl/

Bijzondere dagen in maart
-
Week van de Teek

- Wereldgezondheidsdag
- Pasen
- Museumweek(end)
- Dag van de Aarde

Natuur Plus
- krabbescheerExcursies
-
Vroege vogels in Park Schakenbosch

Bomenweetjes
- Europese Boom van 2020
- Bomen voor Koeien
- 3000 bomen op Overijsselse landgoederen

Uit-tips
-
Ode aan de Natuur 2020
- Buitenexpositie Fort Honswijk
- Vrijheid op het water

 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
       
   
   


Maarts viooltje - Viola odorata

Een maarts viooltje zou ook, net als in Engeland ‘April violet’ kunnen heten, want het Maarts viooltje bloeit wel van eind februari/begin maart tot eind mei maar vaak zie ik het pas voor het eerst in april. Maarts viooltje wordt ook wel Welriekend viooltje genoemd omdat het een zoete geur verspreidt en daardoor ook verschillende insecten aantrekt.

Vroege vlinders zuigen de nectar op en zorgen voor de bestuiving. Maarts viooltje is het allereerste onder de viooltjes dat in het vroege voorjaar gaat bloeien. Met de bovengrondse uitlopers van de ondergrondse wortelstok vormt het grote groepen rozetten die in de winter groen blijven.

In Nederland is het Maarts viooltje van nature een wilde plant. Ze groeit in parkbossen, op kerkhoven, onder hagen en bomen en langs oude muren. In Zuid-Limburg komt zij talrijk voor in holle wegen en het plantje is onderdeel van de stinzenflora. De mensen hebben dit viooltje een paar eeuwen geleden een handje geholpen: het deed z’n intrede in kloostertuinen en landgoederen, en vervolgens in nog veel meer tuinen. Ook mieren helpen mee met de verspreiding: ze slepen vioolzaadjes, die een zoetig aanhangsel hebben, het ‘mierenbroodje’, overal naar toe.
Enkele volksnamen: Blaauwe Violette, Blauw Engeltje, Blauw filetjes, Boodskapjes, Boschviooltje, Ditselbloemen, Fletteken, Nachtviooltje, Stijfmoertjes, Weesjes.

In combinatie met de blauwe kleur, die met trouw en duurzaamheid werd geassocieerd, ontstond de betekenis van duurzame liefde. Het Maarts viooltje werd daarom door een kind aan zijn moeder, of door een bruidegom aan zijn bruid geschonken, en werd ook vaak bij liefdesbrieven bewaard. Daarnaast is het een symbool van zuiverheid, maagdelijkheid en zedigheid.

- Als je het eerste viooltje van het seizoen vindt, zal je grootste wens vervuld worden.

- Wanneer de bloemen gedragen worden geven ze bescherming tegen boze geesten en brengen ze geluk en fortuin.


Graspieper

De graspieper is de algemeenste piepersoort in Nederland en is te vinden in vochtige weilanden, moerassen, duinen, heidevelden, maar ook langs spoorwegen en wegbermen.

Het is een vogeltje van ± 15 cm met een olijfbruine rug met donkere strepen en een vuilwitte donker gestreepte borst. Over de zijkant van het kopje loopt een lichte wangstreep en hij heeft een opvallende oogring. De graspieper lijkt qua kleur en grootte op de veldleeuwerik maar hij is slanker, heeft een dunnere snavel en langere staart.
In zachte winters blijven grote aantallen bij ons overwinteren. De voorjaarstrek begint eind februari, in koude winters wat later. Rond half april trekken ze in grote aantallen (op trektelposten worden er dan tot soms tienduizenden per dag geteld).

Graspiepers lopen, net als hun familieleden (kwikstaarten), met kwikkende staart. Ook de vlucht vertoont hetzelfde golvende patroon als die van kwikstaarten. Tijdens een parachuteachtige daalvlucht laat een graspieper zijn hoge piepende tonen horen, die steeds meer in tempo toenemen. Aan het einde van de vlucht laat hij zich met gespreide vleugels en staart naar beneden vallen om te landen. Hij zingt ook vanaf een zangpost (paaltje of hek).

De graspieper staat op de rode lijst als gevoelig, o.a. door intensivering van de landbouw en afname van grasland. Dit zorgt voor gebrek aan nestgelegenheid en voedsel en beïnvloedt het broedsucces. In vochtige gebieden worden langpootmuggen en hun larven gegeten. Verder kleine insecten, rupsen, spinnen, slakjes, vliegen en wormen. In de winter ook zaden.

Er zijn 70.000 tot 80.000 broedparen in Nederland. Ze broeden vanaf eind maart tot in augustus. Graspiepers nestelen op de grond. Het nest van gras en bekleed met haar wordt, goed verscholen, gebouwd in een gras- of heidepol. Het nest wordt nogal eens door de koekoek gebruikt om een ei in te leggen.

terug naar boven >>

   
       
   
   


Afschotvrije natuurgebieden


De provincie Limburg wil natuurgebieden aanwijzen waar jagers in principe geen dieren mogen afschieten.

Het betreft een proef in het natuurbeheer die een looptijd moet krijgen van 15 jaar. De Faunabeheereenheid Limburg komt dit voorjaar met een voorlopige lijst met een aantal potentiële gebieden die verspreid liggen over de hele provincie. In de gebieden zal wel een uitzondering worden gemaakt voor de jacht op wilde zwijnen.

Foto: Natuurmonumenten/Evert Veenendaal

Het provinciebestuur wil het aantal wilde zwijnen binnen de perken houden. Verder moet het, indien nodig, bij 'ongewenste ontwikkelingen' ook mogelijk zijn te besluiten tot jacht op enkele andere soorten in het afschotvrij gebied. De aanleiding voor het aanwijzen van een afschotvrij natuurgebied is een motie die in 2016 werd aangenomen door Provinciale Staten. Een meerderheid vond dat er ervaring opgedaan moest worden met alternatieve vormen van wildbeheer.

Bron: De Gelderlander 

terug naar boven >>

 


Elzensingels en houtwallen

Het agrarisch cultuurlandschap in het zuidoosten van Friesland, de Noardlike Fryske Wâlden, rondom Sint Nicolaasga en op Terschelling wordt gekenmerkt door houtwallen en elzensingels.

Deze lijnvormige elementen zorgen voor een aantrekkelijk landschap en zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Binnen het grote landschapsherstelproject is er inmiddels ruim 47 kilometer aan elzensingels en houtwallen hersteld.

Ook zijn er binnen het project in ruim 450 landschapselementen nieuwe bomen geplant als eik, els, meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, vuilboom en hondsroos. Tevens is er ruim 11 kilometer aan nieuwe wallen en singels aangeplant.

Het doel van het landschapsherstel is om weer dichtbegroeide singels en wallen te krijgen die waardevol zijn voor allerlei plant- en diersoorten. Veel insecten, vogels en zoogdieren vinden daar voedsel, schuil- en nestgelegenheid. Het grote landschapsherstelproject loopt tot en met eind 2022.

Bron: Landschapsbeheer Friesland

   
       
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


Natuur uit: zwerven over de roekel

Een zilveren boomkussen zoekt zijn weg via een spleet in een boomstam.

Aan diezelfde stam hangen verbodsbordjes. De Valouwe is particulier terrein, de eigenaar bepaalt de regels. Voor wandelaars, dus ook voor mij, is het terrein vrij toegankelijk. Wat heerlijk dat er nu eens geen mountainbikes dit prachtige, stille gebied mogen doorkruisen! En nog mooier dat het wild ook die rust ervaart. Opeens staan er twee reëen op het pad. Eén is snel weg, de ander kijkt me rustig aan en verdwijnt dan ook tussen de bomen.

Ik loop de route ‘Zwerven over de Roekel’ van mooisteroutes.nl. Een onbekend, verrassend natuurgebied! De zon zet de nog kale takken in een zilverachtig licht...zo mooi! Een ven weerspiegelt boomkruinen, een enorme vliegden spreidt zich uit over de heide en een spin weeft zilveren draden tussen grassprieten.Aan het eind van m’n wandeling kijkt een ‘natuurlijk ontstane Picasso’ me glimlachend na vanaf zijn boomstam.


NATUUR thuis: het kleine genieten

Nederland is in de ban van het coronavirus, maar als ik op een heerlijke lentedag in de polder loop, lijkt dat allemaal heel onwerkelijk en heel ver weg.

Een grote zilverreiger schrijdt behoedzaam naar de slootkant. Tijd voor zijn middagmaaltje. Ik zie prachtige wolkenluchten, het geel van klein hoefblad en het blauw van grote ereprijs. Schapen koesteren zich in de zon, oude knotwilg als steunje in de rug. Futen maken elkaar het hof. Een grauwe gans ‘sluipt’ tussen de oeverbegroeiing vandaag en zwemt het water op maar verraadt juist daardoor haar verborgen nest tussen het riet. Ik tel zeven eieren.  

Mensen vissen, wandelen, kanoën, skaten, kletsen op een bankje, varen en chillen op de aanlegsteiger van de veerpont terwijl de grutto’s boven hun hoofd jubelend hun eigen naam roepen. Ook in m’n tuin zie ik de lente: spreeuwen vliegen af en aan met strootjes.
Ze knappen hun nest van vorig jaar op onder een scheve dakpan.

Een merel heeft een prachtig nest gebouwd, goed verborgen in m’n liguster. Een vreemde lente, maar er is gelukkig nog veel te genieten.

terug naar boven >>

   
     
   
   


Natte Natuurparel


Door verdroging van de natuur in de Kampina dreigen er zeldzame plant- en diersoorten te verdwijnen. Om het grondwater in het gebied permanent te verhogen wordt er aan het hydrologisch herstel gewerkt binnen het beekdal van de Beerze.

Er komt meer ruimte voor water, hiermee wordt niet alleen natuur hersteld, maar ook aan waterveiligheid gewerkt door in extreem natte periodes water langer vast te kunnen houden in het gebied.

Het belangrijkste doel van het herstelplan is om de zeldzame blauwgraslanden die in de Smalbroeken liggen te behouden en ook alluviale bossen, door het terugbrengen van kwel in de wortelzone, te stimuleren.   

In de blauwgraslanden komen belangrijke soorten zoals de Spaanse ruiter en grote pimpernel voor en in de beekbegeleidende bossen de zwarte bes. Ook diersoorten zoals de grote weerschijnvlinder en kleine ijsvogelvlinder komen in het gebied voor en verdienen bescherming.

Lees de volledige beschrijving van maatregelen op: www.dommel.nl/kampina


terug naar boven >>

 


Wilde bomen en struiken

In de afgelopen dertig jaar zijn in Nederland veel groeiplaatsen van de wilde, ofwel autochtone, bomen en struiken in kaart gebracht.

De Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) heeft deze informatie als ‘Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland’ online gezet. Door het intensieve onderzoek zijn soorten ontdekt waarvan nagenoeg onbekend was dat ze nog in Nederland voorkwamen, zoals de fladderiep en bepaalde wilde rozen- en meidoornsoorten. Ook van wilde appel en wilde peer, voorouders van ons cultuurfruit, kwamen hier en daar groeiplaatsen aan het licht.

Maar het gaat niet goed met de wilde bomen en struiken in Nederland. De helft van de circa 100 soorten is zeldzaam en wordt bedreigd. Enkele zijn al regionaal en zelfs landelijk uitgestorven. De zorg voor de wilde bomen en struiken is sterk onderbelicht bij het beheer van beschermde oude boskernen en houtwallen, ook bij Natura 2000-bossen.

Daarom is het rapport ‘Behoud groen Erfgoed, Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland’ opgesteld. In dit plan wordt de enorme achteruitgang geanalyseerd en is een stappenplan voor behoud en beheer opgenomen.

Bron: Nature Today

   
     
   
   


Van een van onze abonnees kregen wij de tip om enkele (bomen)boeken van Arie Pieters onder uw aandacht te brengen:

IN DE SCHADUW VAN KAMPIOENEN
U reist terug in de tijd en kijkt hoe ondermeer onze grootouders en overgrootouders omgingen met imposante oude bomen, die wij nu het stempel 'monumentaal' zouden geven. U ziet niet alleen unieke, oude bomen in Nederland voorbijkomen, maar ook in Engeland, Duitsland en België. Het boek bevat zo'n 70, soms unieke historische foto's van echte 'kampioen’ bomen.

TUSSEN ‘OLMEN EN KNOTTEN’
In dit boek worden unieke oude, monumentale bomen in de Hoeksche Waard beschreven. Daarnaast komt de 'groene' geschiedenis van de streek aan bod. Het boek bevat zo'n 70 foto's. Een deel van deze foto's laat de Hoeksche Waard zien tussen ± 1900 en 1940.

A LIFE IN BLACK & WHITE
Met vogels heeft Arie Pieters altijd een speciale band gehad. In dit boek volgt hij een kraai en later ook de familie van die kraai. Het volgen van de 'hoofdpersoon' van dit boek zag hij als een unieke 'ontdekkingsreis' én een kans om een band op te bouwen met een vogelsoort, die inmiddels door de wetenschap beschouwd wordt als één van de intelligentste op aarde.

Meer info: klik hier

terug naar boven >>

   
 
   
   
   


https://landvanons.nl/

De missie van 'Land van Ons' is een kentering te bewerkstelligen in het uitputten van grond en verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit ons landschap, vanuit het besef dat ons land en onze grond letterlijk de bodem is onder ons bestaan. En daarmee een tegenwicht en rustpunt is in ons hectische en op economische groei gerichte bestaan.

De visie van 'Land van Ons' is dat het verwerven en daarna behouden van het juridische eigenaarschap van (landbouw) grond een langjarige en daarmee duurzame aanpak is om onze missie te realiseren.

terug naar boven >>

   
       
   
   


Veel van de geplande activiteiten, zoals voorlichtingen aan groepen, zijn door de nieuwste coronamaatregelen niet mogelijk.

6 t/m 10 april - week van de Teek

De week van de teek, gepland van 6 t/m 10 april, wordt uitgesteld naar 22 t/m 26 juni.

Omdat het ‘tekenseizoen’ wel bijna begint, delen verschillende deelnemers in de week van
6 t/m 10 april digitale informatie met de verschillende doelgroepen.

Meer info: klik hier


7 april - Wereldgezondheidsdag

Met de 'Wereldgezondheidsdag' - ieder jaar op 7 april - vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO = World Health Organization) aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld.


Ieder jaar krijgt de dag een thema mee; 2020 is het jaar van de verpleegkundige en verloskundige.

Meer info: klik hier


12 en 13 april - Pasen

Op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente.

Er is wel een uitzondering: als de eerste volle maan van de lente zelf op een zondag valt, wordt het paasfeest een week later gevierd.

 


20 t/m 26 april - Museumweekend

Niet alleen de straten maar ook de musea zijn stil en leeg; prachtige tentoonstellingen die niet gezien worden. Maar voor ieders veiligheid zijn deze rigoureuze maatregelen helaas nodig.

Een Nationale Museumweek vol publieksactiviteiten, kan dit jaar niet op die manier doorgaan. Maar nu velen thuis zijn en zich in hun vrijheid beperkt voelen, wordt de Nationale Museumweek 2020 geheel digitaal! We zien uit naar een prachtig online programma in de week van 20 t/m 26 april.

Meer info: klik hier


22 april - Dag van de Aarde

In 2020 blaast 'De dag van de Aarde' - de wereldwijde beweging voor een schonere, groenere, veiligere en rechtvaardigere wereld - 50 kaarsjes uit.

In een woelige wereld vol onzekerheid over de toekomst verlangen mensen naar positieve impulsen. De 'Dag van de Aarde' is zo’n impuls. Een periode waarin men de waarde van de aarde beseft, welke schoonheid de natuur meebrengt, hoe je kunt genieten van een nieuwe lente, en van het goede dat het leven te bieden heeft.

Meer info: klik hier

terug naar boven >>

   
       
   
   


Krabbescheer (of Krabbenscheer)
- Stratiotes aloides

Naamgeving
Krabbescheer is een waterplant ‘bewapend’ met stevige driekantige, aan de rand getande, zwaardvormige bladeren. Hieraan dankt hij zijn geslachtsnaam, want Stratiotes is Oudgrieks voor ‘soldaat’. In Engeland komt de naam 'Water soldier' voor. De wetenschappelijke soortnaam aloides duidt op de in een rozet geplaatste bladeren, zoals dit ook het geval is bij de Aloë; dus ‘op een aloë gelijkende’.
Bij de Nederlandse naam Krabbescheer (Krabbeklauw, Krabbenschaar) ligt de nadruk op het eerste deel: krab. De bloeischede waar de bloemen uitkomen heeft namelijk twee schutblaadjes die de vorm hebben van de schaar (of klauw) van een krab.

Volksnamen
Op het ‘bewapend’ zijn met stekels duiden de volksnamen Aalstekels, Aalstiekels of Oalstiekels. Bij deze namen wordt ook gewezen op de groeiplaats, namelijk in het water waarin zich ook de alen bevinden. Andere namen die op het stekelige blad wijzen zijn: Kaarde, Schaarden en Scheren. In het midden van de vorige eeuw schreef A. C. van Hall: ‘De Krabbescheren vormen in zoete wateren vlottende eilanden drijvend laagveen welke in Holland Drijftillen, in Overijsel Kraggen genoemd worden’ (oorsprong van de naam Kraggenburg, een dorp in het zuidoosten van de Noordoostpolder).

Uiterlijk
Krabbescheer is een meerjarige, in de bodem wortelende, inheemse waterplant. Steeds met uitlopers opzij uitlopend, vormen ze al snel grote drijvende eilanden. In Nederland werd het grootste gedeelte van het laagveen gevormd door krabbescheer. Op een kort stammetje staat een rozet die bestaat uit een flink aantal lancet- tot lijnvormige bladeren die langzaam toelopen in een spitse punt. De bladeren kunnen meer dan een decimeter lang zijn. Een grote plant kan tot 50 cm in doorsnede worden en een leeftijd bereiken van vele tientallen jaren. Krabbescheer is altijd groen. In het voorjaar ontstaan er in de plant eerst rode, later naar lichtgroen verkleurende nieuwe bladeren. In de loop van het jaar worden ze min of meer donkergroen.

Bloei
Vanaf half mei tot laat in juli laat krabbescheer zijn witte bloemen met maar drie bloembladen zien. De bloemen lijken los in het water te drijven, onder water zitten ze echter wel degelijk aan de plant vast. Krabbescheer is tweehuizig, dat wil zeggen, dat een plant óf vrouwelijke óf mannelijke bloemen draagt. Bij mannelijke planten zitten de witte bloemen met drie tot zes bij elkaar in een bloeischede, ze zijn vrij groot maar er bloeit altijd maar één van die bloemen tegelijk. Mannelijke bloemen staan op een steeltje, vrouwelijke bloemen lijken meer op de plant te zitten.

Bevruchting
Bevruchting geschiedt sporadisch doordat mannelijke en vrouwelijke bloeiende planten vaak ver uit elkaar liggen. De voortplanting vindt voornamelijk plaats door middel van uitlopers, (vegetatief) waaraan de kleine plantjes zich bevinden, meestal 3 tot 5 stuks. Bevruchters kunnen ook vliegen zijn die afkomen op de geur die de planten afgeven. Door de beperkte bestuiving en bevruchting is er weinig vruchtvorming. De vruchten zijn groene doosvruchten waarin zich de bruine zaden ontwikkelen. De zaden zijn bruin, een cm lang en een paar mm breed en lijken op worstjes. In de herfst zakken de meeste planten naar de bodem waar de zaden vrij komen. Die drijven naar het wateroppervlak waar ze door wind en golven worden verspreid. Watervogels eten een deel van de zaden op, maar die worden niet allemaal verteerd en zo verspreid. Na verloop van tijd zullen ze op de bodem onder gunstige omstandigheden kiemen en uitgroeien tot nieuwe planten.

Groeiplaats
Krabbescheer komt in Midden Europa en tot ver in Midden Azië voor.
In de natuur voelt de plant zich het beste thuis in rustig voedselrijk schoon water, met een waterdiepte tussen 25 centimeter en 2 meter, waar de bodem bestaat uit een sliblaag. De plant zit het hele zomer door stevig verankerd in de bodem, met lange, stevige wortels, die wel gemakkelijk afbreken, vooral bij de wortelbasis van de rozet. In de zomermaanden steken de gestekelde bladeren ruim boven het water uit. In het najaar worden de cellen van de afstervende bladeren gevuld met water. De plant zakt daardoor naar de bodem en gaat in winterslaap. In het voorjaar, in maart, vullen de cellen zich met gas onder invloed van fotosynthese, waardoor hij lichter wordt in gewicht en weer omhoog komt.

Gebruik door (water)dieren
De plant vormt een oase voor waterdieren. Jonge visjes zoeken bescherming tussen de bladeren. In de ondergedoken plant leven grote aantallen dansmuggen (larven), terwijl veel eendagsvliegen, slakken, platwormen en waterpissebedden zich tussen de hoger in het water groeiende planten thuis voelen. Daarnaast broeden op de krabbescheervlotten graag vogels. In de stad kunnen dat eenden, futen, waterhoentjes en meerkoeten zijn, buiten de stad dodaars en de zeldzame zwarte sterns. Ook andere dieren zoals de zeldzame krabbenscheervlinder, het lichtmotje en de gerande oeverspin, die prooien onder water vangt, worden vaak op deze plant aangetroffen.

Afhankelijk
De zeldzame groene glazenmaker (een grote libel) is voor zijn voortbestaan afhankelijk van krabbescheer. Het vrouwtje zet tegen de avond haar eitjes vlak onder de waterlijn af op de bladeren van deze plant. De eitjes overwinteren en komen in het voorjaar uit. De tweede overwintering vindt plaats als larve. 
In de daaropvolgende zomer vindt de gedaanteverwisseling naar een libel plaats. Voor de groene glazenmaker is het dus noodzakelijk de leefgebieden zó te beheren, dat er voldoende krabbenscheer aanwezig blijft. Ondanks dat krabbescheer (nog) vrij algemeen is, is de plant in Nederland toch sterk achteruit gegaan en geldt hij als een gevoelige soort. Voldoende reden om hem op de Rode lijst te plaatsen.

Mest
De planten verteren zeer snel en bevatten veel kali en fosfaten. In de vorige eeuw was krabbescheer in de kop van Overijssel een gewaardeerd mestmiddel op roggeakkers en aardappelvelden. Uit het water gehaald, werden ze direct op het land gebracht en ondergeploegd. Ook in Groningen en Friesland werden zij voor dit doel gebruikt.

Volksgeneeskunde
De plant zou een geneeskrachtige werking hebben. Met gekneusde bladeren zou men wonden kunnen helen, die door ijzeren wapens waren toegebracht.

terug naar boven >>

   
     
   
   


Natuurexcursie - 11 april 2020 - Vroege vogels in Park Schakenbosch

Op zaterdag 11 april gaat IVN Natuurgids Ria Hoogstraat op stap in de natuur. We gaan op zoek naar vroege vogels en genieten onderweg ook van alles wat er al bloeit in het mooie park Schakenbosch in Leidschendam.

Zet uw oren wijd open en neem vooral uw verrekijker mee.

Wat grotere kinderen zijn van harte welkom, ze krijgen extra aandacht van de gids.
De wandeling duurt ca anderhalf uur en deelname is gratis.
Verzamelen om 10.00 uur bij de hoofdingang van GGZ Haagstreek/Rivierduinen aan de Veursestraatweg 185, Leidschendam. Auto’s en fietsen kunt u parkeren bij de voormalige kapel.
Info tel. 070 - 3279349 of www.ivndenhaag.nl.
(raadpleeg de website of de excursie doorgaat!).

terug naar boven >>

   
     
   
   


Europese boom van het Jaar 2020

De titel van Europese Boom van 2020 werd uitgereikt aan:

De Bewaker van het Gezonken Dorp

Grove Den (Pinus Silvestris), leeftijd 350 jaar.
Deze boom kreeg 47.226 stemmen

De den is vernoemd naar het ondergelopen dorp Chudobín, dat werd opgeofferd voor de bouw van een stuwmeer. Volgens een lokale legende speelt de duivel 's nachts onder de boom voor de inwoners van het gezonken dorp. Veel waarschijnlijker is dat de lokale bevolking 's nachts de sterke wind hoort die vaak door de Svratka-vallei waait.

TOP 3:

1 - BEWAKER VAN HET GEZONKEN DORP, REPUBLIEK TSJECHIË. 2 - GINKO VAN DARUVAR, REPUBLIEK KROATIË. 3 - DE EENZAME POPULIER, RUSSISCHE FEDERATIE


Bomen voor Koeien

Stichting Landschapsbeheer Gelderland is één van de initiatiefnemers van het project Bomen voor Koeien. Sinds de start zijn in heel Nederland meer dan 100.000 jonge boompjes geplant. In weilanden van boeren komen onder andere fruitbomen, iepen en wilgen. Ook worden er lange hagen voor bijen aangeplant. Deze worden gevormd door allerlei inheemse soorten struiken.

Met het planten van bomen en struiken wordt beoogd weilanden diervriendelijker te maken door schutplekken voor het vee te bieden. Ook leggen de bomen en struiken CO2 vast, waardoor het helpt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Door de verkoop van certificaten worden de 'bomen voor koeien' gefinancierd. Een certificaat kost 10 euro en daarvoor wordt één boom geplant.


Bron: Omroep Gelderland
3000 bomen op Overijsselse landgoederen

Op de landgoederen Rechteren, Junne en Vilsteren worden 3000 nieuwe bomen geplant. Dit is de eerste stap in het realiseren van het Manifest Klimaatrobuuste particuliere landgoederen en bossen, een landelijke actie van verschillende particuliere landgoederen, opgesteld in samenwerking met de Bosgroepen, de Federatie Particulier Grondbezit en Soil4U4.

Op veel landgoederen door het hele land kunnen direct extra bomen geplant worden, er is langs wegen, in houtwallen en overhoeken voldoende ruimte om aan te planten. Daarnaast is er een grote noodzaak om daar waar door de grote droogte, gevolgd door insectenplagen van de laatste jaren veel uitval is, door middel van onder- en tussenbeplanting de bossen om te vormen tot soortenrijker bos en die daarmee klimaatbestendig te maken. Maar ook het herbebossen van honderden hectares ingestorte bestaande bospercelen is dringend noodzakelijk. Het plantmateriaal zal vooral bestaan uit loofhout en soorten die klimaatrobuust zijn.

Bron: De Bosgroepen

terug naar boven >>

   
   
       
   
   


(Raadpleeg voor openingstijden de website i.v.m. de coronamaatregelen)

Ode aan de Natuur 2020 - zondag 12 april t/m zondag 7 juni 2020
Keramiek in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn te Doorn

Voor de vierde keer organiseren de Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK) en het Nationaal Bomenmuseum/Von Gimborn Arboretum (NB) in Doorn een keramiekexpositie op deze prachtige locatie. De bijna 50 deelnemers tonen recent werk - vaak speciaal voor deze expositie gemaakt. De keramiekroute loopt door een deel van het uitgestrekte arboretum. Het werk is opgesteld tussen, in en onder bomen, in hoog en laag gras, langs de heidetuin en bij of in het water.

Barbara-Blaesing - blauwe-vruchten (rechts)

Er is klein, intiem werk te zien, maar ook grotere installaties. Bezoekers kunnen de expositie - en de natuurpracht van het Arboretum - uiteraard op eigen gelegenheid bekijken. Een tweetal keer is er een rondwandeling onder begeleiding van twee gidsen: een van het Bomenmuseum en een van de NVK. Deze rondwandelingen zijn zondag 19 april en zaterdag 16 mei om 14.00 uur.

Nationaal Bomenmuseum Gimborn/Stichting Von Gimborn Arboretum

Adres: Velperengh 13, 3941 BZ Doorn
Meer info: klik hier


Permanente buitenexpositie op Fort Honswijk
vanaf 19 april

In de nieuwe buitenexpositie op Fort Honswijk, te bezichtigen vanaf 19 april, reis je in 22 doeken langs de forten en (inundatie)werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Nieuwegein, Houten, Vianen en Culemborg.

Elk object wordt zowel vanuit de lucht als vanaf de grond in beeld gebracht. Voor kinderen is er op het fort een leuke en leerzame speurtocht beschikbaar.

Lunet aan de Snel

Adres: Lekdijk 56b, 3998 NJ Schalkwijk
Meer info: klik hier


Buitenexpositie MEERkunst: Vrijheid op het water
11 april tot september 2020

In 2020 viert ook de gemeente Wijchen 75 jaar Bevrijding. In het kader hiervan organiseert KunstKring Wijchen het kunstproject MEERkunst, een buitenexpositie in het hart van Wijchen.

Van 11 april tot september 2020 worden er op het water van het Wijchens Meer vijftien kunstwerken opgesteld, die elk op een heel eigen wijze het thema ‘vrijheid’ verbeelden.
Het belooft een bijzondere en afwisselende tentoonstelling te worden, met zowel klassieke, figuratieve beelden als abstracte sculpturen, en ook werk dat niet zo gemakkelijk in een hokje past. Naast bestaand werk zal er een aantal nieuwe werken te zien zijn, die kunstenaars speciaal voor MEERkunst maken.

Meer info: klik hier

terug naar boven >>

   
   
       
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: www.groen-natuurlijk.nl/natuurnetnieuws.html
U kunt NatuurNetNieuws doorsturen aan belangstellenden. Ook overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt: Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN!natuurlijk:
www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren en/of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.


Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior. U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar: info@groen-natuurlijk.nl

Natuur Net Nieuws Junior komt zes keer per jaar uit!

terug naar boven >>


   
   

Volg ons ook op Facebook

O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.
 

 

 
 
 
     
' .