Flora en fauna
- Grote wederik
- Tweede nest of niet?

Natuurnieuws
- Wilde kat
- Gevarieerd maaien van dijken

Natuur Uit en Thuis
- UIT: kristalletjes en lentelicht

- THUIS: zwaluwen en zwarte luchten


Natuur kort
- Vernieuwde website SOVON
- Borkense Baan
- Grazers in Boswachterij Dorst

Natuurexcursie
- Geen

Gedichtje
- Zomerzotheid

Websites van de maand
- bijenstichting.nl

 


Dieren in weerspreuken (juni)
- 10 spreuken

Natuur Plus

-
De koekoek en de kleine karekiet

Bomenweetjes
- Ooibos
- Aanplant wilde bomen

Uit-tips
-
Ode aan het Landschap
- Honderdduizend bomen en een bos van draad
- Natuurkunst buiten en binnen


 
NB. De links in onderstaande tekst zijn vet gedrukt en hebben een groene kleur.
 

 
       
   
   


Grote wederik (Lysimachia vulgaris)

Grote wederik bloeit van juni tot augustus. Je vindt hem vaak langs de waterkant, in vochtige grond zoals bossen en hooilanden, maar ook langs spoordijken en kanaaloevers. In of aan het water vormt de plant vaak dikke, rode uitlopers die in het water zweven en één of enkele meters lang kunnen worden. Het is een speciaal plantje. Voor de bestuiving heeft het een specifieke bij nodig: de slobkousbij of dikpoot zoals hij vroeger genoemd werd.

Grote wederik vormt olieklieren aan de voet van meeldraden. De olie wordt door de vrouwelijke bijen samen met het stuifmeel verzameld. Het mengsel dat ze tijdens het vliegen naar haar poten overbrengt en vasthecht aan speciale haren (de ‘slobkousen’) dient als voedsel voor de bijenlarven die tevoorschijn komen als de wederik in volle bloei staat (midden juni).

Wederik komt van wede (wilg). De lancetvormige bladeren lijken op die van de wilg en groeien per 3 of 4 in kransen aan de stengel. Uit de bladoksels van de bovenste bladeren groeien kleine pluimen van gele trechtervormige bloemen. Ze hebben vijf groene kelkbladen met een oranje rand en vijf gele kroonbladen. In Friesland wordt hij ‘Giele kattesturt’ genoemd. De plant wordt 50 - 150 cm hoog.
Vroeger werd de plant toegepast als middel tegen koorts, diarree, hoest en scheurbuik en aangeplant in boerderijtuinen, waar men kruiden kweekte om zieke boerderijdieren en werknemers te genezen. Men gebruikte deze plant ook om een ongelijk span ossen of paarden tot rust te brengen. Er werd dan een tak op juk of gareel gelegd, waardoor de dieren rustig werden. Ook voor het verven van textiel werden de bloemen en stengels (geel) en wortel (bruin) gebruikt.


Tweede nest of niet?

Een koolmees doet het wel, een ooievaar ‘piekert er niet over’. Voor de merel is het volstrekt normaal terwijl de buizerd een tweede ondoenlijk vindt.

Een tweede legsel; wie wanneer wel, wie waarom niet. Een tweede legsel, maar dan wel een echt nieuw nest, een ‘vers’ legsel na het uitvliegen van de eerste lichting jongen.
Vogels die lang voor hun jongen zorgen – met name de grote soorten als ooievaars, meeuwen, roofvogels en uilen - houden het altijd na één nest voor gezien. Er is simpelweg geen tijd meer voor een tweede.

Links: jongen van de mantelmeeuw

Anders ligt dat bij het overgrote deel van de zangvogels. Broed- en voedertijd zijn relatief kort. Zo vliegen de jongen van een fitis, nadat ze uit het ei gekropen zijn, al na twee weken uit (ze worden dan nog wel ongeveer een week een beetje bijgevoerd) en verlaten koolmeesjongen na drie weken het nest. Merel en boerenzwaluw (onder) spelen altijd op safe en produceren vrijwel standaard een tweede legsel, maar binnen de groep kleine zangertjes, de vogels van ± 12 tot 17 gram is de variatie enorm. Een koolmees broedt vaak meerdere keren, een fitis nooit; een vink soms en de bonte vliegenvanger steeds vaker. Bron: Vogelbescherming.nlterug naar boven >>

   
       
   
   


Wilde kat

De wilde kat breidt zijn leefgebied vanuit de Belgische Ardennen en Duitse Eifel verder uit naar het noorden. Na de vestiging in de bossen van Zuid-Limburg (± 2014) is het een kwestie van tijd totdat deze katachtige ook de bossen van Noord-Brabant zal bereiken.

De wilde kat heeft om te jagen, te slapen en rond te trekken behoefte aan een afwisseling van grote en kleine gevarieerde structuurrijke bossen, brede bosranden, ruige muizenrijke graslanden en aan groene, veilige verbindingen van bos naar bos. Het liefst mijdt de wilde kat drukte van steden, dorpen en snelwegen.

ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging zijn een project gestart om het leefgebied van de wilde kat in Noord-Brabant te verbeteren. Daarbij zullen verbindingszones tussen natuurgebieden worden aangelegd om de verspreiding te stimuleren. De wilde kat jaagt vooral 's nachts. De prooien bestaan uit ware muizen, woelmuizen, konijnen, spitsmuizen en vogels. Soms grijpt hij ook andere kleine en middelgrote zoogdieren, kikkers, reptielen, vissen en insecten. Ook plantaardig voedsel staat op zijn dieet. De wilde kat eet zelden aas.

Foto: Rick Boerboom

Om te bepalen waar de wilde kat kan leven, is er een habitatgeschiktheidsanalyse uitgevoerd. In Zuidoost-Brabant blijken er op dit moment al meerdere geschikte leefgebieden voor de wilde kat te zijn. Onder andere de gebieden rondom de Deurnese Peel, Heeze en Landgoed de Utrecht bieden ruimte voor een wilde kattenpopulatie.

Bron: zoogdiervereniging

terug naar boven >>

 


Gevarieerd maaien van dijken

Bloemen en kruiden maken een dijk sterker. Het is goed voor de natuur. En het ziet er ook nog eens mooi uit. Een dijk met een gevarieerde begroeiing van kruiden, bloemen en grassen is beter bestand tegen de krachten van het langsstromende water.Na een proef met bloemrijke dijken op enkele locaties kiest Waterschap Rivierenland vaker voor het gevarieerd maaien van dijken. De eerste maaibeurt knipt het waterschap op in twee fasen: de ene dijkhelling wordt al in mei gemaaid en de tegenoverliggende helling voor 15 juli. Planten die vroeg worden gemaaid kunnen weer uitgroeien en bloeien rond de zomer. Insecten hebben zo tot ver in de zomer een plekje. Bovendien krijgen meer soorten een kans. Bij de tweede maaibeurt in de eerste helft van september worden alle hellingen tegelijk gemaaid.

Na een proef met bloemrijke dijken op enkele locaties, besloot het waterschap om de methode voortaan op meer dijken toe te passen. De aanpak geldt nog niet op alle dijken. De uitrol ervan duurt een paar jaar, omdat het waterschap gaandeweg contracten met uitvoerders moet aanpassen. Het maaien van dijken gebeurt in lijn met wetten en regels. Daartoe gebruikt waterschap Rivierenland een ecologisch werkprotocol.

Bron: Waterschap Rivierenland

   
       
   
   


Elke maand schrijf ik een stukje over iets wat ik in de afgelopen maand heb gezien tijdens een van mijn wandelingen.
UIT: ergens in het land.
THUIS: Maasland (ZH) en omstreken.

Tiny van der Meer


NATUUR uit: kristalletjes en lentelicht

“Lentelicht speelt met teer ontluikend blad van berk en kastanje, tovert kristalletjes in het water van de Leij. Boomklever, vink en zwarte specht, net zo blij als wij...”

Een stukje van mijn routereactie aan mooisteroutes.nl na het lopen van de route ‘Rovertsche Leij’ bij Goirle (NB).

Hoe beschrijf ik het sprankelend-zachte lentegroen, het geluid van de kabbelende beek, het verrassende oranje van de nèt nog bloeiende gagel, de stilte...? Ik probeer het te verwoorden maar er gaat niets boven het zelf zien en ervaren! De meanderende Leij vergezelt mij op bijna de hele wandeling. Ik hoor regelmatig het luide ‘kru-kru-kru-kru’ en de harde roffel van de zwarte specht, maar zich laten zien...? Ho maar!   

De vink is minder schuw en ook de boomklever heeft het te druk om op die enkele wandelaar te letten. Want wat is het hier heerlijk stil! Ze zijn er gelukkig nog... de plekken die nog niet ontdekt zijn door de vele corona-wandelaars en -fietsers.

Zelfs de terugweg naar huis, druk en dus meestal niet zo’n feest, trakteert mij na deze dag op een zonnig toetje. De bermen langs en tussen de rijbanen zijn veranderd in een zee van bloeiend raapzaad! Dat is na een fijne dag blij thuiskomen.

NATUUR thuis
: zwaluwen en zwarte luchten

Het is 19.00 uur, de zon schijnt nog. Ik fiets naar de polder. Nou ja... fietsen... Om de haverklap sta ik stil, stap ik af of sta tussen beentje, want wat is er veel te genieten! Een blauwe reiger neemt het er van na een drukke dag en bekijkt rustig vanaf zijn hoge uitkijkkost de omgeving.

Prachtig licht strijkt over de vlieten, veel gierzwaluwen vliegen kris kras langs, om en over mij heen, maar ook boerenzwaluwen en visdiefjes komen een hapje halen in en boven het water. Overal hoor en zie ik rietzangers. De wind is gaan liggen, ze klimmen daardoor hoger de rietstengels in en verraden met hun luidruchtige, krassende gezang waar ze zijn.

Plotseling stapelen grillige wolken zich snel op en vormen een indrukwekkend spektakel in de lucht. Die wordt even inktzwart, maar de zon vindt toch nog een gaatje om via een jabobsladder de in de verte net zichtbare kerktoren van mijn dorp te beschijnen. Wat een fantastische avond!

De volgende middag fiets ik naar het vernieuwde Kraaiennest, een klein natuur- en recreatiegebied op de grens van Maasland, waar vogeleilandjes, slikrandjes en een lange oeverzwaluwenwand zijn gemaakt. Inmiddels hebben de grutto’s, kieviten, scholeksters, kluten en bergeenden deze vogelplas in het Kraaiennest gevonden. Bij de lange oeverzwaluwenwand is het een drukte van belang met af en aan vliegende oeverzwaluwen! De tam-tam dat er gloednieuwe gratis te betrekken huisvesting is, gaat blijkbaar als een lopend (vliegend) vuurtje en er is uitzoek genoeg! Bijzonder, dat ik binnen 24 uur drie soorten zwaluwen heb gezien!

terug naar boven >>

   
 
   
   
   

Vernieuwde website SOVON

Dankzij de landelijke vogeltellingen beschikt Sovon Vogelonderzoek Nederland over inzicht in de ontwikkeling van aantallen en de verspreiding van Nederlandse vogelsoorten. Al deze informatie is te vinden op een volledig vernieuwde website met soorteninformatie. 

De website biedt verspreidingskaarten, grafieken met onder andere ontwikkelingen van aantallen, het broedsucces en overleving en over de seizoenen waarin vogels in Nederland voorkomen.

Alle informatie is op zowel landelijk als provinciaal niveau te bekijken. Daarnaast zijn van Natura-2000 gebieden en belangrijke watervogelgebieden de status, aantallen en trends van veel soorten te vinden.

Grafieken, kaarten en tabellen zijn te downloaden voor vrij gebruik, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en naar Sovon Vogelonderzoek Nederland.

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland

 


Borkense Baan

In het kleinschalige landschap rondom Winterswijk (Gld) fladderen gelukkig nog veel soorten prachtige dagvlinders. Daar profiteren ze van de geleidelijke overgang van grasland en heide naar bos en vinden ze bloemen, ruigtekruiden en beschutting.

De Borkense Baan, een voormalige 4 km lange spoorbaan tussen Winterswijk en Borken (D), vormt een groene verbinding tussen verspreid liggende bosjes in de omgeving en is een toevluchtsoord voor veel diersoorten. Op de schrale bodem van de spoorbaan en rond de vennetjes en in de bosgebieden groeien bijzondere plantensoorten. Met 25 soorten dagvlinders is dit één van de meest vlinderrijke gebieden van ons land.

Rond de waterpartijen komen veel libellensoorten voor die worden bejaagd door de hier broedende boomvalk en grauwe klauwier. Op het talud van de spoorbaan komen veel reptielensoorten voor. Er zijn grote stenen neergelegd en zandbedden gemaakt waar hagedissen kunnen opwarmen en hun eieren kunnen afzetten.
Door het gebied lopen wandel- en fietsroutes, waaronder de route Winterswijk-Woold. 

 

Bron: Geldersch Landschap & KasteelenGrazers in Boswachterij Dorst

Staatsbosbeheer wil na de zomer van 2021 weer 10 tot 12 galloway-runderen loslaten in een deel van het natuurgebied Boswachterij Dorst (NB).

Vorig jaar werden de Schotse hooglanders uit het gebied gehaald, maar volgens de terreinbeheerder zijn de dieren nodig voor het beheer. Daarom keren de grote grazers terug.

De Schotse hooglanders werden uit het gebied gehaald, omdat het gebied door veel mensen werd bezocht, waardoor de dieren zich opgejaagd voelden en niet meer goed waren te handhaven. De galloways komen straks alleen in een gedeelte dat is omrasterd. Er mogen in dat deel alleen wandelaars komen. Fietsers, mountainbikers en loslopende honden zijn er dan niet meer toegestaan.

Bron: BN/De Stem

terug naar boven >>

   
 
   
   
   


In verband met de coronamaatregelen zijn begeleide excursies tot nader datum uitgesteld.

terug naar boven >>


   
 
   
   
 

 
 
   
   
   


https://bijenstichting.nl

Educatie, beïnvloeden overheidsbeleid en aanleg van bijenlinten voor honingbijen, wilde bijen en hommels.

Het gaat al jaren slecht met de bij. Daarom zet de Bijenstichting zich sinds 2010 in voor betere levensomstandigheden voor de bij. Zowel op landelijk niveau als lokaal probeert de stichting meer bewustwording te creëren. Als gevolg daarvan is in 2019 het Bijen Educatiecentrum opgericht. Hiermee wil de Bijenstichting meer en betere kennis verspreiden, zodat iedereen zijn steentje bij kan dragen aan het voortbestaan van de vele bijensoorten. Wist jij bijvoorbeeld dat heel veel zaden en bloembollen bestrijdingsmiddelen bevatten en daarom giftig zijn voor de bij? Het is dus belangrijk om duurzaam zaai- en plantgoed te gebruiken.

Op de website van de Bijenstichting kun je allerlei informatie vinden over de lopende acties en hoe je de bij kunt helpen. Lees bijvoorbeeld over nestgelegenheid en hoe je de bijen in jouw tuin of op het balkon kunt helpen met hulp van de zaai- en planttips. Voor nog meer informatie kun je al vanaf een éénmalige bijdrage van 1 euro lid worden van het online Educatiecentrum. Het online Educatiecentrum geeft toegang tot wel 40 cursussen over de bij. Leer bijvoorbeeld over verschillende soorten en hun leefwijze en hoe je ze kunt herkennen. Op deze manier kun je de bij nog beter helpen. Onze zaai- en planttips kun je op onze website vinden: klik hier

terug naar boven >>

   
       
   
         
   


terug naar boven >>


   
       
   
   


De koekoek en de kleine karekiet.
door Hans Doorenbosch

Vanaf eind april/begin mei zijn ze overal te horen. Ze roepen beide hun eigen naam: koekoek en karekarekiet.
Velen kennen het pleegouderverhaal maar hoe gaat dat in zijn werk?


Foto: © René Smits (meer foto’s van deze fotograaf in NatuurNetNieuws juli/aug)


Het zijn allebei vogels die het grootste deel van het jaar in Afrika vertoeven. In het voorjaar snellen ze opeens naar Europa. Waarom het heen en weer trekken? Om op de meest gunstige plek voor nageslacht te zorgen en dat is waar voldoende voedsel is.
Met de lange voorjaarsdagen is juist op het noordelijk halfrond een overvloed aan insecten te vinden.

In Afrika eten ze eerst hun buik vol, zelfs tot tweemaal hun gewone gewicht. Daarna vliegen ze met een korte tussenstop in Marokko of Spanje naar Nederland. Zo leggen ze 5000 - 6000 km in een paar dagen af. Dan kom je uit op een snelheid van 40 km per uur.

Doodmoe komen ze hier in de tweede helft van april aan. De koekoekman als eerste. Hij gaat zijn territorium veilig stellen met luid gezang: koekoek, koekoek, zie mij eens, wie zich hier waagt… Iedere koekoek zingt net even anders. Zo weet zijn vrouw waar ze moet zijn als ze twee weken later aankomt.

Ook de kleine karekieten arriveren dan. Stiekem gaat vrouw koekoek in een struik zitten en ziet waar man karekiet begint met het bouwen van zijn nest.Overigens een heel bijzonder nest. Want in tegenstelling tot de andere rietvogeltjes (rietzanger, rietgors, blauwborst enz) maakt hij zijn nestje niet op de grond. Hij hangt het kunstig op halverwege aan 4 rietstengels. Liefst boven het water. Zo kan de wezel er niet bij. Er is maar één ander beestje dat zo’n nest maakt: de dwergmuis. In het najaar kan je beide nestjes vinden als het riet gezeisd wordt. Vorig jaar pakte ik in september zo’n nestje om het van binnen te bekijken en de muisjes floepten uit mijn hand. Maar dit terzijde.

Moeder karekiet keurt het nest en gaat na de gebruikelijke voorbereidingen vier ochtenden een eitje leggen, 12 mm groot. De koekoekvrouw blijft alles scherp maar stiekem in de gaten houden. Op de derde ochtend legt de karekiet zoals gebruikelijk haar ei. Opgelucht vliegt ze weg op zoek naar eten want eieren maken kost veel energie.

Maar dan komt de koekoekvrouw. Ze neemt een karekietenei uit het nest legt haar ei er bij, 23 mm, dus twee keer zo groot. Het blijkt dat de grootte voor de karekiet er niet zo veel toe doet. De spikkels zijn wel bijna zoals van die van het ei van de karekiet zelf. Alles gebeurt in een paar seconden. Hoe kan ze dat zo snel? Ook bij de koekoek ontwikkelt zich één ei in 24 uur. Maar daarna houdt zij dat in haar lichaam nog een dag vast om het op het moment suprême in een oogwenk te kunnen leggen.

Als de karekiet terugkeert voor haar 4e en laatste ei slaat bij haar de twijfel toe. Zijn dit mijn eieren? Als ik er één uit gooi dan kan dat ook mijn eigen ei zijn. Als ik dit nest verlaat en opnieuw begin dan red ik het dit jaar niet meer om op tijd mijn eieren uit te broeden. Dus de gok maar nemen, het vierde ei erbij en broeden maar, 12 dagen lang. Overdag broedt deels ook de man, ’s nachts alleen de vrouw.

Dan opeens op een ochtend is er leven in het nest. U raadt het al: als eerste komt het koekoeksjong uit. Dit jong neemt steeds een karekietenei op zijn rug en rolt het over de rand. De ouders zien hem als hun jong en gaan voeren.

Intussen is het half juni en pa en ma koekoek vertrekken al weer naar Afrika. Hun taak voor het zorgen voor nageslacht zit er op. Ma heeft tot wel veertig eieren in diverse karekietennesten gelegd.Het koekoeksjong wordt intussen groter en groter: een heidense klus voor de pleegouders. Het groeit groter dan de karekieten en heeft heel wat insecten nodig. Als het jong eenmaal kan vliegen verlaat het zijn pleegouders. Na verder aansterken in de zomer kan het wonderlijk genoeg op eigen kracht Afrika bereiken. Ook de karekieten keren weer terug. Dit keer zonder nageslacht. Dit alles is uitgebreid beschreven door Davies in zijn boek 'de Koekoek'. Wilt u de koekoek en soms ook de kleine karekiet zien en horen dan kunt u in het voorjaar een keer meewandelen met eenvogelwandeling van de Ruige Hof.

Zie voor data de agenda op de site: http://www.deruigehof.nl.

terug naar boven >>


   
 
     
   
 Ooibos

Ooibossen zijn rijke ecosystemen en vormen het meest opvallende landschapsonderdeel van natuurlijke overstromingsvlaktes langs rivieren. Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN) heeft een aantal onderzoeken uitgevoerd naar de kansen voor nieuw ooibos in Nederland. Dit vormde de aanleiding voor een brochure met een overzicht van de actuele kennis over deze bijzondere ecosystemen.

Ooibossen vormen uitermate rijke bossystemen. De samenstelling en soortenrijkdom van ooibos is afhankelijk van de geografische ligging langs de rivier, de overstromingsduur en het voorkomen van processen als kwel, windworp en begrazing. Wat opvalt bij ooibos is de rijke variatie aan mossen, korstmossen en schimmels. Ook de lianenbegroeiin-gen met hop, bosrank en besanjelier in met name het hardhoutooibos zijn bijzonder. De insectenrijkdom is groot, net als het aantal soorten broedvogels en vleermuizen. Daarnaast zijn soorten als bevers en boomkikkers kenmerkend. Het geluid van deze laatste soort kan in de nabije toekomst weer het kenmerkende voorjaarsgeluid van onze ooibossen worden.

Een van de belangrijkste actuele bedreigingen voor de kwaliteit van de zachthoutooibossen in Nederland is de daling van de gemiddelde grondwaterstanden in veel uiterwaardgebieden, met name onder invloed van insnijding van het zomerbed/de vaarweg. Met de daling van de gemiddelde rivierstanden dalen ook de (grond)waterstanden in uiterwaardgebieden en overstromingsfrequenties met dito snelheid. Hierdoor kunnen zachthoutooibossen verdrogen. Het areaal dat geschikt wordt voor hardhoutooibos wordt daarmee echter steeds groter (dit bostype is soortenrijker en groeit droger), maar is nog steeds afhankelijk van kortstondige en weinig frequente, maar periodieke overstromingen.

Bron: Nature Today


Aanplant wilde bomen

Op dit moment is er een groot draagvlak voor de aanplant van bomen. Meer bomen is gunstig voor de CO2-huishouding, voor het vangen van fijnstof en biedt nieuwe mogelijkheden voor een gevarieerd landschap met meer biodiversiteit. De vragen die zich daarbij aandienen zijn: welke bomen komen in aanmerking en waar worden ze aangepant. Het gaat er niet alleen om hoeveel duizend hectare bos we de komende jaren moeten of willen aanplanten, maar ook serieus over met welk plantgoed en op welke plek.  

De oude boskernen, de ancient woodlands en oude houtwallen zijn het groene erfgoed bij uitstek. Deze resten van het oude cultuurlandschap zijn als genenbron zeer waardevol. Die waarde moeten we koesteren en kan als inspiratiebron worden gebruikt voor nieuwe aanplant. Dit geeft ook de beste waarborgen om de regionale landschappelijke identiteit te bewaren en ondersteunt een duurzame landbouw.

Fladderiepen in de Nationale Genenbank

In de recente uitgave ‘Behoud Groen Erfgoed, Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland’ wordt een helder beeld geschetst van de waarde van de wilde bomen en struiken in ons land. En van de slechte staat van instandhouding hiervan.
Wilde bomen en struiken zijn zeldzaam. Er is een landelijke genenbank voor bomen en struiken ingericht in de boswachterij Roggebotzand (Flevoland). Tal van locaties met aanzienlijke populaties wilde bomen en struiken zijn aangewezen als gecertificeerde oogstlocaties (rassenlijstbomen.nl). Steeds meer wordt onderkend dat bij aanplant met ecologische doelen en zeker ook in of in de buurt van Natura 2000-gebieden uitsluitend gebruik moet worden gemaakt van dit wilde plantmateriaal.

Bron: Nature Today

terug naar boven >>

   
   
   
       
   
   


Ode aan het Landschap
- doorlopend te zien, te doen en virtueel te beleven in 2021

Via tal van kunstprojecten, verrassende excursies, prikkelende ervaringen en tentoonstellingen zet 'Ode aan het Landschap' een jaar lang de diversiteit van het Nederlandse landschap vol in de spotlight. Ga op een spannende blind date en ervaar de prachtige verhalen van de zeven partners die dit themajaar mogelijk maken: Stap in het landschap, laat je omarmen en beleef het met al je zintuigen!Foto: © Pim van der Maden - Flevoland

Ontdek de 7 partners van 'Ode aan het Landschap':

Friesland - a Sense of Place
Noord-Holland - leven met het water
Nationale Parken - Rembrandts van de Nederlandse natuur
Limburg - wijze moeder die lief en leed met je deelt
Flevoland - alles wat je niet zou verwachten

Achterhoek - coulisselandschap van weilanden en bossen
Hollandse Waterlinies - water als bondgenoot

Meer info: klik hier


Sara Vrugt: honderdduizend bomen en een bos van draad - te zien in 2021

Museum Panorama Mesdag bestaat 140 jaar en start het jubileumjaar met een bijzondere primeur: het kunstwerk 'Honderdduizend bomen en een bos van draad' van de Haagse textielkunstenaar Sara Vrugt wordt voor het eerst in Museum Panorama Mesdag tentoongesteld. Een jaar lang werkte Sara Vrugt met meer dan duizend vrijwilligers aan een bos van honderd vierkante meter. Het project ontstond vanuit haar zorgen om het klimaat. Met een geborduurd bos wil Sara mensen deelgenoot laten zijn van het maakproces en hen met andere ogen naar de natuur laten kijken.

Over project honderdduizend bomen
Met een groots project viert kunstenaar Sara Vrugt de natuur en het belang ervan. In 2020 borduurde zij een bos van honderd vierkante meter. https://www.honderdduizendbomen.nl

Handwerk
Het bos wordt in al haar stadia getoond: jonge scheuten, volwassen bomen en stervende stronken. Het doek wordt opgehangen in spiraalvorm – Vrugts variant op de panoramavorm – waarin de bezoeker kan gaan dwalen. Geuren en geluiden zullen herinneringen oproepen. Alle zintuigen worden aangesproken.
In deze documentaire word je meegenomen door het project. Van het eerste idee tot de laatste steek zie je het kunstwerk groeien, de nodige aanpassingen ontstaan en het eindresultaat in haar volle glorie. Klik hier.

Museum Panorama Mesdag

Adres: Zeestraat 65, 2518 AA Den Haag
Meer info: klik hier


Natuurkunst buiten en binnen - vanaf 13 of 20 juni 2021

Het is tot nu toe aan slecht jaar voor kunstenaars. Zelfs kunstroutes in de buitenlucht, land art projecten, gingen veelal niet door. Dat wordt nu anders. Een kunstenaar die kunst mét en ín de natuur maakt is Bart Ensing uit Culemborg.

Al jaren maakt hij sculpturen van in de natuur gevonden hout. Heel organisch vormgegeven, zonder vooropgezet plan, gebruik makend van de imperfecties in het hout. In zijn sculpturen van beukenhout bijvoorbeeld zie je een prachtig patroon met zwarte lijnen, veroorzaakt door een schimmel in het hout.

In de Wiebenga silo’s van CHV Noordkade in Veghel brengt hij de natuur naar binnen. Spannende hoge ruimtes (tot 16 meter) waar hij bomen ophangt, wortel- en schimmeldraden spant. Schemerwerelden creëert. Een combinatie van sculpturen en installaties, van groot en hoog tot klein en poëtisch, opgediend met een vleugje humor. Het moet ter plekke ontstaan.

In 2016 verbond hij de takken van een grote appelboom met de grond, met meer dan 200 draden. Het gaf een indrukwekkend effect. Hij realiseerde zich dat hij op deze manier de stromen, van water, van energie, tussen de boom en de grond waaruit deze gegroeid is verbeeldde.

En hij ervaart dat mensen door deze installaties anders naar bomen gaan kijken. Sindsdien heeft hij heel wat varianten op deze installatie gemaakt. Ook op lichtfestivals, want het lijnenspel geeft met verlichting een prachtig beeld, sprookjesachtig.
Houd zijn website in de gaten voor de laatste informatie. 

Adres: cultuurcentrum CHV, Verlengde Noordkade, 5462 EH Veghel
Meer info: klik hier


terug naar boven
>>


   
   
       
   
   


Reageren op NNN

Voor reacties op de inhoud van NatuurNetNieuws, uw waarnemingen, natuurnieuws en vragen over de natuur, mail naar: tiny@groen-natuurlijk.nl
Voor het wijzigen van uw e-mailadres (vermeld ook uw oude e-mailadres!) of afmelden voor de nieuwsbrief mail naar: info@groen-natuurlijk.nl

Voor het aanmelden als abonnee op NatuurNetNieuws kijk op: https://groen-natuurlijk.nl/natuurnieuwsbrieven/
Het overnemen van informatie is toegestaan, mits u duidelijk vermeldt:
Bron: NatuurNetNieuws, uitgave van platform GROEN! natuurlijk: www.groen-natuurlijk.nl

Behalve voor u is er ook een nieuwsbrief (NatuurNetNieuwsJunior) voor uw (klein)kinderen in de basisschoolleeftijd met een verhaaltje, veel informatie over dieren en/of planten (handig voor een spreekbeurt) en uittips voor kinderen.

Net zoals u gratis abonnee bent van NatuurNetNieuws, kunt u of kunnen zij zich ook gratis abonneren op NatuurNetNieuws Junior (komt zes keer per jaar uit!). U hoeft alleen maar een mailtje te sturen naar: info@groen-natuurlijk.nl of het formulier in te vullen: klik hier   
   

Volg ons ook op Facebook

O
nze Nieuwsbrief verwijst soms naar websites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites.

terug naar boven >>
 

 

 
 
 
     
' .